Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Praktijk ‘Samen-Zijn’: de opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71379886 en gevestigd in Almere.

Opdrachtgever: iedere natuurlijk – of rechtspersoon, die diensten van opdrachtnemer afneemt.

Behandeling: een Massage of Reiki behandeling.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door opdrachtnemer.

2. De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

3. Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, zijn slechts dan bindend indien deze schriftelijk of via elektronische weg zijn overeengekomen.

4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk of via elektronische weg zijn overeengekomen.

5. Mondelinge aanbiedingen door opdrachtnemer gedaan, zijn niet bindend tenzij door opdrachtnemer schriftelijk of via elektronische weg bevestigd.

Artikel 3 – Omschrijving van de diensten
‘Samen-Zijn’ biedt de volgende diensten aan:

Massage:
Een behandeling met als doel te ontspannen, rust te geven en het wegnemen van spanning en stress in het lichaam, en zo mogelijk bevordering van het herstel van diverse klachten. Deze massages zijn niet medisch, fysiotherapeutisch of sportgerelateerd van aard.

Reiki cursus 1e graad:
Cursus waarbij in 4 dagdelen opdrachtgever het vermogen krijgt Reiki (=universele levensenergie) door te geven aan zichzelf en aan anderen.

Reiki cursus 2e graad:
Cursus waarbij in 3 dagdelen opdrachtgever een verdieping krijgt aangereikt in de toepassing van Reiki.

Reiki behandeling:
Reiki is een natuurlijke geneeswijze waarbij universele levensenergie wordt doorgegeven via de handen, waarbij de opdrachtgever op een stoel zit of  op een behandeltafel ligt.

Coaching of persoonlijke sessie:
Een combinatie van bovenstaande diensten en bewustzijnsgesprekken.

Artikel 4 – Algemeen
De prijzen op de website van de opdrachtnemer zijn de actuele prijzen, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Druk- en zetfouten in brochures, folders en internetpagina’s voorbehouden.

Artikel 5 – Behandelingen
1. Opdrachtnemer zal behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van vakgroepen en wetgever uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap c.q. nieuwste inzichten.

2. Er wordt alleen op afspraak behandeld.

3. Voor een eerste behandeling wordt met opdrachtgever een intake gesprek gevoerd met als doel eventuele klachten te inventariseren en een behandelplan op te stellen.

4. Aan de hand van het intake gesprek, dan wel tijdens de behandeling kan opdrachtnemer besluiten om niet (verder) te behandelen en opdrachtgever door te verwijzen naar arts of specialist.

5. In geval van contra-indicaties kan opdrachtnemer besluiten in het geheel geen behandeling te geven, dan wel met aangepaste druk of alleen plaatselijk.

6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die tijdens het intake gesprek wordt verstrekt.

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, zoals relevante lichamelijke en of psychische aandoeningen, blessures, medicijngebruik, werkzaamheden of bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding.

8. Opdrachtnemer verwacht dat opdrachtgever al zijn of haar medische klachten, problemen en vragen voorlegt aan de (huis) arts en de diagnose en behandeling van de arts volgt. Opdrachtnemer respecteert en handelt altijd volgens de voorschriften van de (huis) arts, ook als dit betekent dat er geadviseerd wordt de behandeling bij opdrachtnemer stop te zetten.

9. Opdrachtnemer onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen vwb. massagebehandelingen zijn gebaseerd op kennis van klassieke massage, bindweefsel massage, haptische massage, massage bij lage rugpijn, massage bij Fibromyalgie, voetmassage, stoelmassage en chakra massage.

10. Voor en na elke behandeling wordt er zo nodig geëvalueerd hoe de behandeling is ervaren.

Artikel 6 – Geheimhouding
1. Eventuele gegevens die voor of tijdens de behandeling of cursus door opdrachtgever worden verstrekt, worden als vertrouwelijk behandeld.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachtgevers te weigeren.

Artikel 7 – Auteursrechten
1. Alle rechten van het door opdrachtnemer verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij opdrachtnemer, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.

2. Het is niet toegestaan het cursusmateriaal of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3. Het maken van beeld- en geluidopnamen tijdens cursussen of behandelingen is niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 8 – Afspraken
1. Indien opdrachtgever verhinderd is voor een afspraak, dient de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de afspraak, door middel van telefoon of via elektronische weg te worden geannuleerd bij opdrachtnemer. Bij verzuim hiervan zal opdrachtnemer het gehele overeengekomen bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen.

Artikel 9 – Betaling
1. Betaling van behandelingen geschiedt contant of middels directe overboeking via de mobiele telefoon van opdrachtgever direct na de behandeling.

2. Betaling van cursussen geschiedt middels bankoverschrijving naar de bankrekening van opdrachtnemer, dan wel directe overboeking via de mobiele telefoon van opdrachtgever of contante betaling voor de aanvang van de cursus.

3. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de opdrachtgever veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van opdrachtgever, met een minimum van € 40,00.

Artikel 10 – Klachten
1. Indien opdrachtgever een klacht heeft over een behandeling of cursus, dient opdrachtgever deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk te melden aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever in kennis te stellen dat de klacht is ontvangen en ook verplicht de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen en een schriftelijk antwoord aan opdrachtgever te sturen.

2. Mochten beide partijen niet tot overeenstemming komen, kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de landelijke klachtencommissie. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.

Artikel 11 – Annulering, wijziging en overmacht
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij ziekte van de behandelaar of cursusleider dan wel onvoldoende deelnemers of (onvoorziene) calamiteiten of weersituaties een cursus of behandeling te annuleren.

2.
In het geval van overmacht, waaronder wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien dan wel onvoorzien, waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan opdrachtnemer de cursus of behandeling annuleren, beëindigen of verplaatsten.

3. In geval van wijziging in de cursus- of behandeldata door opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld, hetzij telefonisch, hetzij via elektronische weg. Wanneer opdrachtgever op deze gewijzigde cursus- of behandeldata niet in staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds gedane betalingen teruggestort.

4. In het geval van annulering door opdrachtnemer, krijgt opdrachtgever de gelegenheid de behandel- of cursusdatum te wijzigen. Ingeval er geen alternatieve data zijn gepland, worden reeds door opdrachtgever verrichte betalingen teruggestort. Opdrachtnemer is tot niet meer dan restitutie van door opdrachtgever reeds gedane betalingen gehouden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Iedere deelname aan een behandeling of cursus is voor eigen risico van de opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van opdrachtgever in en om de praktijk.

3. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade.

Artikel 13 – Nederlands recht
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.